+48 578 364 251

REGULAMIN KLINIKI I SERWISU PRINCESSE

I. DEFINICJE

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie:

1.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług.
2.    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.klinikaprincesse.pl.
3.    Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna lub prawna.
4.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu świadczenia usług.
5.    Usługodawca  –  Klinika Princesse.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.
7.    Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
8.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U.2018, poz 1025).
9.    Szkolenie – warsztaty, szkolenie, event, coaching organizowane przez Klinikę Princesse.
10.    Kupony rabatowe – bony uprawniające do określonych zniżek, które nie mogą zostać nabyte drogą kupną i mogą mieć określony okres ważności.
11.    Administrator danych – właściciel Kliniki Princesse.
12.    Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018. poz.1000).
13.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
14.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.  2017. Poz.1219).
15.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz.683).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Administratorem i operatorem Serwisu i Kliniki Princesse jest Star Valley Sp. z .o o. z siedzibą w Kakowie, Rynek Główny 28. zarejestrowana pod nr KRS 0000800552, NIP 6762569902 zarejestrowana pod nr 000000238551 w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
2.    Użytkownik korzystający z Serwisu oraz Klient kupujący jakąkolwiek usługę, produkt lub uczestnictwo w Szkoleniu organizowanym przez Klinikę Princesse tym samym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go w całości akceptuje.
3.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a)    warunki zawierania umów o świadczenie usług lub sprzedaż produktów pomiędzy Użytkownikami, Klientami, a Kliniką Princesse;
b)    warunki prezentowania oferty i usług świadczonych za pośrednictwem Kliniki Princesse;
c)    zasady dokonywania zakupów usług oferowanych przez Klinikę Princesse zasady reklamacji;
d)    zasady polityki przetwarzania i ochrony Danych Osobowych;
e)    zasady zmiany Regulaminu.
4.    Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem www.klinikaprincesse.pl.
5.   Klinika Princesse może organizować rabaty dla wszystkich lub niektórych Klientów.
6.    Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie są utworami w rozumieniu ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do tych utworów należą do Kliniki Princesse lub wskazanych autorów. Korzystanie z utworów na innych polach eksploatacji niż wynikających z ich przeznaczenia lub charakteru wymaga uzgodnienia z Kliniką Princesse .
7. Warunkiem rezerwacji usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem dostępnym pod adresem: www.klinikaprincesse.pl i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
8.    Warunkiem korzystania z usług lub wzięcia udziału w Szkoleniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez użytkownika, dostępnych pod adresem: www.klinikaprincesse.pl.
9.    Treść Regulaminu może być w każdej chwili nieodpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez użytkownika.

III. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1.    Celem działalności Kliniki Princesse jest świadczenie usług z zakresu medycyny i kosmetologii estetycznej. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi prezentowane w Serwisie.
2.    Użytkownikiem Serwisu i Klientami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
3.    Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
a)    komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b)    dostęp do poczty elektronicznej;
c)    zalecana rozdzielczość ekranu powyżej 1024 px;
d)    przeglądarka internetowa, z włączoną obsługą JavaScript i akceptująca pliki cookies:
I.    Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
II.    Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
III.    Google Chrome w wersji nie starszej niż 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
IV.    Opera w wersji nie starszej niż 9;
e)    komputer wyposażony w kamerę i oprogramowanie do jej obsługi – w celu skorzystania lub poprowadzenia usługi poprzez Skype.
4.    Klinika Princesse udostępnia w ramach swoich usług następujące sposoby komunikacji z Użytkownikiem: telefon, Facebook Messenger, Instagram, Booksy  z zastrzeżeniem, że w sytuacjach pilnych, takich jak powikłania pozabiegowe kontakt powinien odbyć się za pomocą połączenia telefonicznego. W przypadku kontaktu poprzez inny kanał Klinika Princesse może nie być zdolna zapewnić odpowiednio szybciej reakcji i udzielenia pomocy.
5.    Usługi prezentowane w Serwisie są odpłatne. Płatność za usługę i rezerwacja następuje poprzez wybranie jednej ze wskazanych przez Klinikę Princesse form płatności.
6.    Przedmiotem zamówienia usługi jest wykonanie usługi wybranej przez Klienta, zgodnie z opisem tej usługi znajdującym się na stronie Serwisu.
7.    Zawarcie umowy pomiędzy Kliniką Princesse i Klientem na wykonanie usługi następuje z chwilą zapłaty za daną usługę całej kwoty wynikającej z wyceny lub wpłaty zadatku.
8.    Staranne wykonanie każdej usługi jest najczęściej uzależnione od przekazania przez Użytkownika w terminie określonym przez Klinikę Princesse dalszych niezbędnych informacji, materiałów lub dokumentów (zwanych dalej „materiałami”). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość, rzetelność i kompletność przekazanych materiałów. Klinika Princesse nie jest zobowiązana do ich weryfikacji i może wykonywać usługę na podstawie otrzymanych materiałów. W szczególności są to dane o przeciwwskazaniach zabiegowych.
9.    Wszelkie dane przekazywane przez Klientów do realizacji określonych usług przekazywane są zgodnie z art. 2 pkt. 2 c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w ramach czynności o czysto osobistym charakterze.
10.    Brak możliwości skontaktowania się z Kliniką Princesse po wpłaceniu środków z przyczyn, za które Klinika Princesse nie ponosi odpowiedzialności, nie może stanowić podstawy do żądania zwrotu wpłaconych środków, jeżeli Usługa została wykonana lub ma być wykonana planowo bez zmiany terminu.
11.    Koszt usługi może różnić się, a podany w Serwisie cennik jest przykładowy.
12.    Klinika Princesse zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu Internetowego bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników w sytuacji, gdy:
a.    przeprowadzane są prace związane z modernizacją lub obsługą techniczną Serwisu Internetowego;
b.    wyłączenie jest następstwem zdarzenia powszechnie określanego jako siła wyższa, jak również w przypadku jakichkolwiek awarii sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej, w tym przerw w dostawie energii elektrycznej, usług informatycznych, telekomunikacyjnych lub hostingowych, a także w przypadku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci informatycznej lub telekomunikacyjnej czy usług hostingowych.
13.    Klinika Princesse nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w przypadkach określonych w ust.35.
14.    Komentarze i odpowiedzi do usług powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:
a.    wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
b.    adresów stron internetowych;
c.    treści o charakterze reklamowym.
15.    Klinika Princesse może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:
a.    został omyłkowo wystawiony do niewłaściwej usługi, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę;
b.    są niezgodne z prawem, wulgarne, zniesławiające lub nieetyczne;
c.    są uznane przez Klinikę Princesse za spam;
d.    zawierają treści reklamowe lub hiperłącza;
e.    są niezgodne z przeznaczeniem Serwisu.

IV.  WARUNKI REZERWACJI WIZYTY

1. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie lub przez profil na Facebooku, Intagramie lub w aplikacji Booksy.
2. Rezerwacja terminu wiąże się z wpłatą zadatku do 24 godzin od momentu rezerwacji.
3. W przypadku wyboru płatności przez Medi Raty zadatek pobierany jest automatycznie, a zwrot kosztów z uwagi rezygnacji z wizyty z jakiegokolwiek powodu jest pomniejszony o wartość zadatku. Również przełożenie terminu  odbywa się na takich samych zasadach, jak zwyczajna wpłata zadatku.
4. W przypadku braku wpłynięcia zadatku na konto termin zostaje anulowany.
5. W tytule należy wpisać swoje imię, nazwisko i datę planowanego zabiegu.
6. W przypadku wpisania błędnych danych w tytule wpłaty istnieje ryzyko anulowania wizyty z powodu braku jego weryfikacji.
7. Zadatek jest wliczany w cenę usługi.
8. W przypadku odwołania zabiegu lub niestawienia się na zabieg w umówionym terminie z jakiegokolwiek powodu zależnego lub niezależnego od Klienta lub ze znacznym opóźnieniem powyżej 30 minut zadatek jest bezzwrotny.
9. Przed wpłatą zadatku należy zapoznać się z listą bezwzględnych przeciwwskazań. W przypadku wpłaty zadatku mimo istnienia przeciwwskazań bezwzględnych, zabieg nie odbędzie się, a zadatek nie zostanie zwrócony.
Przeciwwskazania bezwzględne do wszystkich Usług wykonywanych w Klinice Princesse to:
– ciąża;
– karmienie piersią;
– choroby autoimmunologiczne;
– kuracja Izotekiem lub jego zamiennikami w okresie krótszym niż 6 miesięcy od daty planowanego zabiegu;
– choroba nowotworowa;
– choroba nowotworowa przebyta w okresie krótszym niż 5 lat od daty planowanego zabiegu (przeciwwskazanie to nie obowiązuje, jeśli lekarz prowadzący wystawi pisemną zgodę na zabieg, a Klient dostarczy ją w dniu zabiegu);
– leczenie sterydami w tabletkach lub zastrzykach w okresie krótszym niż 2 tygodniue od daty planowanego zabiegu (przeciwwskazanie to nie obowiązuje w przypadku stosowania sterydów wziewnych, takich jak np. w przypadku astmy oraz sterydów w maści stosowanej miejscowo)
– hemofilia;
– nieuregulowana cukrzyca
– epilepsja;
– w przypadku pigmentacji powieki – jaskra, zaćma, używanie odżywki do rzęs w terminie do miesiąca przed planowanym zabiegiem, sztuczne rzęsy w dniu zabiegu, plastyka powiek lub lifting w czasie krótszym niż 6 miesięcy od daty planowanego zabiegu;
– w przypadku zabiegów dotyczących ust – aktywna opryszczka wargowa;
– gorączka w dniu zabiegu;
– HIV, AIDS.
10. Każde przełożenie terminu będzie wymagało wpłaty kolejnego zadatku. Punkt ten obowiązuje, jeżeli przełożenie zabiegu następuje z przyczyn zależnych i niezależnych od klienta.
Wyjątek stanowi nagłe wystąpienie przeciwwskazań bezwzględnych, o których klient dowiedział się w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem zabiegu. Aby przełożyć termin bez utraty zadatku w tej sytuacji, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o wystąpieniu bezwzględnego przeciwwskazania, w którym będzie podana data wykrycia przeciwwskazania. Zaświadczenie można dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Klinika Princesse, ul. Józefa Dietla 31-039 Kraków. Klinika Princesse zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności otrzymanego zaświadczenia.
11. Z uwagi na pandemię COVID-19 w szczególnym trybie termin może zostać przeniesiony bez utraty zadatku, jeżeli Klient odwołał zabieg z powodu potwierdzonego aktywnego zarażenia COVID-19 lub urzędowej kwarantanny. Do przeniesienia terminu wymagane jest przedstawienie pozytywnego badania na COVID-19 z datą nie wcześniejszą niż 10 dni poprzedzających zabieg lub w przypadku nałożonej kwarantanny, przedstawienie pisemnego potwierdzenia nałożenia kwarantanny przez Sanepid. Zaświadczenie można dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Klinika Princesse, ul. Józefa Dietla 31-039 Kraków. Klinika Princesse zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności otrzymanego zaświadczenia. Jeżeli wykonanie zabiegu będzie niemożliwe z powodu obostrzeń dotyczących otwarcia placówek medycznych lub zakazu poruszania się, zadatek nie zostaje zwrócony, ale termin może zostać przełożony bez utraty zadatku.
12. Klinika Princesse zastrzega możliwość przełożenia zabiegu z powodu działania siły wyższej, takiej jak choroba, usterka urządzeń, usterka budowlana. W takim przypadku wizyta jest przesuwana na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej. Zadatek w takim wypadku nie jest zwracany, ale wlicza się w cenę przyszłego zabiegu. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
13. Klinika Princesse zastrzega możliwość odwołania zabiegu z powodów takich jak pandemia, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy lub urzędowy zakaz otwarcia placówki. W takim przypadku wizyta jest przesuwana na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej bez utraty zadatku. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
13. Klinika Princesse zastrzega możliwość odwołania zabiegu bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek jest zwracany w kwocie 200% na rachunek wskazany przez Klienta.
Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
14. Klinika Princesse zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu zabiegu po konsultacji z Klientem bez podania przyczyny. Jeżeli termin zostanie zaakceptowany przez Klienta, zadatek nie jest zwracany, ale wlicza się w cenę zabiegu. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
15. Rozpoczęcie zabiegu może ulec opóźnieniu z powodu wydłużenia wizyty w Klinice Princesse przez innych Klientów. Jeżeli Klient zrezygnuje z tego powodu z wykonania zabiegu, zadatek nie jest zwracany. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.

VI. REGULAMIN WIZYTY

1. Klinika Princesse nie posiada infrastruktury ani pracowników, którzy mogliby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. W związku z tym Klinika Princesse nie zapewnia opieki dzieciom, które Klient ze sobą przyprowadzi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na rzecz dziecka na terenie Kliniki Princesse i w przypadku ich wystąpienia Klient i inne osoby uprawnione zrzeką się wszelkich roszczeń wobec Kliniki Princesse. Jeżeli dziecko wyrządzi szkodę w Klinice, klient zobowiązuje się do jej pokrycia i podda się dobrowolnej egzekucji.
2. Na wizytę nie mogą stawić się osoby pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. W przypadku stwierdzenia takiego stanu Klienta Klinika Princesse ma prawo do odmowy wykonania zabiegu bez zwrotu zadatku. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
3. W trakcie trwania wizyty Klient powinien bezwzględnie przestrzegać zaleceń osoby wykonującej zabieg.
4. Przed wykonaniem zabiegu wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie Zgody Zabiegowej z wyszczególnionymi informacjami na temat zabiegu. W przypadku braku akceptacji przez Klienta zabieg nie odbędzie się, a zadatek nie zostanie zwrócony.
5. Klient jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zaleceń pozabiegowych.

VII. REGULAMIN SZKOLEŃ

1. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie lub przez profil na Facebooku, Intagramie lub w aplikacji Booksy.
2. Rezerwacja terminu wiąże się z wpłatą zadatku, a w przypadku szkoleń online całej opłaty za zabieg do 24 godzin od momentu rezerwacji.
3. W przypadku wyboru płatności przez Medi Raty zadatek pobierany jest automatycznie, a zwrot kosztów z uwagi rezygnacji ze Szkolenia z jakiegokolwiek powodu jest pomniejszony o wartość zadatku. Również przełożenie terminu odbywa się na takich samych zasadach, jak zwyczajna wpłata zadatku. Wyjątkiem są szkolenia online – ich koszt nie jest zwracany.
4. W przypadku braku wpłynięcia zadatku lub opłaty na konto termin zostaje anulowany.
5. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię, nazwisko i datę Szkolenia.
6. W przypadku wpisania błędnych danych w tytule wpłaty istnieje ryzyko anulowania Szkolenia z powodu braku jego weryfikacji.
7. Zadatek jest wliczany w cenę Szkolenia.
8. Każde przełożenie terminu będzie wymagało wpłaty kolejnego zadatku lub wniesienia opłaty. Punkt ten obowiązuje, jeżeli przełożenie Szkolenia następuje z przyczyn zależnych i niezależnych od klienta.
9. Z uwagi na pandemię COVID-19 w szczególnym trybie termin może zostać przeniesiony bez utraty zadatku, jeżeli Klient odwołał szkolenie z powodu potwierdzonego aktywnego zarażenia COVID-19 lub urzędowej kwarantanny. Do przeniesienia terminu wymagane jest przedstawienie pozytywnego badania na COVID-19 z datą nie wcześniejszą niż 10 dni poprzedzających zabieg lub w przypadku nałożonej kwarantanny, przedstawienie pisemnego potwierdzenia nałożenia kwarantanny przez Sanepid. Zaświadczenie można dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Klinika Princesse, ul. Józefa Dietla 31-039 Kraków. Klinika Princesse zastrzega sobie prawo do weryfikacji oryginalności otrzymanego zaświadczenia. Jeżeli wykonanie szkolenia będzie niemożliwe z powodu obostrzeń dotyczących otwarcia placówek medycznych lub zakazu poruszania się, zadatek nie zostaje zwrócony, ale termin może zostać przełożony bez utraty zadatku lub opłaty.
10. Klinika Princesse zastrzega możliwość przełożenia Szkolenia z powodu działania siły wyższej, takiej jak choroba, usterka urządzeń, usterka budowlana, ekstremalne warunki pogodowe. W takim przypadku Szkolenie jest przesuwane na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej. Zadatek lub opłata w takim wypadku nie są zwracane, ale wliczają się w cenę przyszłego Szkolenia. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
11. Klinika Princesse zastrzega możliwość odwołania Szkolenia z powodów takich jak pandemia, klęska żywiołowa, stan wyjątkowy lub urzędowy zakaz otwarcia placówki. W takim przypadku Szkolenie jest przesuwane na konkretny termin lub na najbliższy możliwy termin po ustąpieniu działania siły wyższej bez utraty zadatku lub opłaty. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
12. Klinika Princesse zastrzega możliwość odwołania Szkolenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek jest zwracany w kwocie 200%, a opłata całościowa w kwocie 100% na rachunek wskazany przez Klienta.
Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
13. Klinika Princesse zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu Szkolenia po konsultacji z Klientem bez podania przyczyny. Jeżeli termin zostanie zaakceptowany przez Klienta, zadatek lub opłata nie są zwracane, ale wliczają się w cenę Szkolenia. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
14. Rozpoczęcie Szkolenia może ulec opóźnieniu w dniu szkolenia.  Jeżeli Klient zrezygnuje z tego powodu z uczestnictwa, zadatek lub opłata nie są zwracane. Klinika Princesse nie rekompensuje w takim przypadku kosztów dojazdów, noclegów, itp.
15. Klienci biorący udział w Szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez Klinikę Princesse oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie.
16. Klienci biorący udział w szkoleniach organizowanych lub współorganizowanych przez Klinikę Princesse oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć w celach marketingowych, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
17. Poprzez udział w szkoleniu Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię, której dotyczy Szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Klinika Princesse nie ponosi odpowiedzialności za treści i porady zawarte w publikacjach i materiałach szkoleniowych. Klinika Princesse nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie ich w praktyce.
18. Klinika Princesse nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prowadzącego.
19. Klienci biorący udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.
20. Klient może robić zdjęcia swoich prac w czasie szkoleń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać w celach marketingowych.
21. Klient nie może robić zdjęć prac wykonywanych przez prowadzącego ani innych Klientów.
22. Klient nie może prowadzić nagrań wideo w trakcie szkolenia.
23. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie Szkoleń, a także stosowanie podobnej do szkoleń organizowanych przez Klinikę Princesse formuły czy scenariuszy, a w szczególności uczenia techniki Mildiani Lips lub takiej samej techniki z nadaniem jej innej nazwy pod karą umowną w kwocie 100000 zł (sto tysięcy złotych).
24. Zabronione jest kopiowanie materiałów szkoleniowych, nagrywania szkoleń i udostępnianie pozyskanych w ten sposób materiałów odpłatnie lub bezpłatnie innym osobom lub instytucjom pod karą umowną w kwocie 100000 zł (sto tysięcy złotych).
25. Klinika Princesse i i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Klienta o opuszczenie szkolenia bez zwrotu opłaty za Szkolenie i wydania certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie Szkolenia w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Klienta, to jest w szczególności jeśli Klient pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego, personelu lub innych Klientów lub modelek słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia oraz zachowuje się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
26. Klinika Princesse i i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Klienta o opuszczenie szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenie i wydania certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie Szkolenia w przypadku naruszenia zasad antyseptyki i aseptyki, a w szczególności:
– umieszczenia igły, kaniuli, zużytych rękawiczek lub innego przedmiotu zanieczyszczonego tkankami ludzkimi w miejscu do tego nieprzeznaczonym (poza jednorazową nerką zabiegową lub pojemnikiem na odpady medyczne);
– dotknięcia jakiegokolwiek przedmiotu nie będącego przedmiotem jednorazowym, w tym własnego, np. telefonu, lampy, opakowania kosmetyku do pielęgnacji pozabiegowej i innych rękawiczką zanieczyszczoną tkankami ludzkimi;
– dotknięcia jakiegokolwiek niewysterylizowanego przedmiotu nie będącego przedmiotem jednorazowym rękawiczką, która później zostanie użyta do przerwania ciągłości naskórka;
– wykonania lub próby wykonania zabiegu z przerwaniem ciągłości naskórka bez ubrania rękawiczek ochronnych
27. W przypadku opuszczenia szkolenia w trakcie jego trwania przez Klienta, opłata nie jest zwracana, a dalsza część szkolenia nie może zostać przełożona na inny termin. Nie następuje również wydanie certyfikatu potwierdzającego pozytywne ukończenie szkolenia
28. Płatności za szkolenie należy dokonać najpóźniej w dniu szkolenia przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nieuiszczenia opłaty w tym terminie Klient nie weźmie udziału w szkoleniu i nie otrzyma zwrotu wpłaconego zadatku.
29. Klinika Princesse zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu oraz miejsca szkolenia. Klient oświadcza, że w takim przypadku odstępuje od wszelkich roszczeń wobec Kliniki Princesse, w tym zwrotu zadatku, zwrotu kosztów dojazdu i noclegów. Klinika Princesse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Szkolenia.
30. Przeniesienie prawa do skorzystania z zakupionego szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem Szkolenia.
31. Klinika Princesse nie gwarantuje określonej liczby modelek na Szkoleniu oprócz modelki pokazowej. Klientom nie jest udzielana gwarancja wykonania samodzielnego zabiegu na modelce. W przypadku niestawienia się modelek w umówionych terminach, Klient nie ma możliwości odbycia praktyki na modelkach w innym terminie, a opłata za szkolenie nie ulega zmniejszeniu.
32. Szkolenia online odbywają się na platformie WhatsApp lub innej, wyznaczonej przez Klinikę Princesse. Zakupując szkolenie online, Klient oświadcza, że posiada technologię i sprzęt konieczny do odbycia szkolenia.
33. Szkolenie online składa się z części teoretycznej, wykonania zabiegu pokazowego przez szkoleniowca i części praktycznej, czyli wykonywania zabiegu przez Klienta na samodzielnie zorganizowanych modelkach pod nadzorem szkoleniowca.
34. Klinika Princesse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zabiegi i szkody podczas nich wyrządzone na modelkach praktycznych obsługiwanych przez Klienta.
35. Klient zakupujący szkolenie online oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania danych zabiegów na terenie kraju, w którym wykona część praktyczną na samodzielnie zorganizowanych modelkach.
36. W przypadku szkoleń online, lub innych, w których Klient ma samodzielnie zorganizować modelki na których będzie ćwiczyć omawiane metody, Klinika Princesse nie ponosi odpowiedzialności za brak modelek Klienta. W takim wypadku koszt szkolenia nie podlega zmniejszeniu, a praktyki pod nadzorem szkoleniowca nie mogą zostać przełożone na inny termin. Klient w takim wypadku samowolnie rezygnuje z części praktycznej szkolenia.
37. W przypadku szkoleń online Klinika Princesse nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia i w przypadku jego utraty, koszt szkolenia nie jest zwracany, a szkolenie nie może zostać przeniesione na inny termin.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

1.  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Klinikę Princesse w celu realizacji usług, dopasowania treści Serwisu do Użytkownika oraz obsługi ewentualnych reklamacji.
2. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolne i może zostać odwołane w każdym momencie. Klienci mają prawo do wglądu i poprawiania swoich Danych Osobowych. Jeżeli Klient żąda zmiany swoich Danych Osobowych, zakresu ich przetwarzania, wykreślenia, bądź udostępnienia informacji związanych z ich przetwarzaniem przez Klinikę Princesse, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres: info@klinikaprincesse.pl.
3. Administratorem Danych Osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem Kliniki Princesse jest w rozumieniu ustawy Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018. poz.1000) oraz RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) jest Star Valley Sp. z .o o. z siedzibą w Kakowie, Rynek Główny 28. zarejestrowana pod nr KRS 0000800552, NIP 6762569902. która czuwa nad bezpieczeństwem Danych Osobowych Użytkowników.
4. Klinika Princesse oświadcza, że podejmuje wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa związane z przetwarzaniem udostępnionych przez Klientów, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony.
5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki prywatności Serwisu zawarte są w dokumencie Polityka Prywatności pod adresem: www.klinikaprincesse.pl.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLINIKI PRINCESSE

1.  Klinika Princesse dokłada wszelkich starań, aby Użytkownicy mogli korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu przez całą dobę, jednak zastrzega, iż w celu przeprowadzania konserwacji, aktualizacji lub napraw, może czasowo zawiesić funkcjonowanie niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
2. Klinika Princesse dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz jego funkcjonalności działały poprawnie. Jednakże Klinika Princesse zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu oraz jego funkcjonalności. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z przepisów prawa.
3. Wszystkie usługi oraz przekazywane Użytkownikom i Klientom informacje mają charakter subiektywny. Klinika Princesse nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, w jaki sposób Użytkownik lub Klient wykorzysta uzyskane informacje.
4. Klinika Princesse oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby wykonywane u usługi świadczone były na jak najwyższym poziomie z należytą starannością i wiedzą w tym zakresie.
5. Klinika Princessenie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

IX. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA LUB KLIENTA

1. Osoby decydujące się na zakup i rezerwację Usługi, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.
2. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
3. Klinika Princesse i jej upoważnieni przedstawiciele mogą przerwać świadczenie usługi bez zwrotu pieniędzy, w przypadku nieodpowiedniego zachowania Klienta, to jest w szczególności jeśli klient pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec świadczącej usługę osoby lub innych pracowników Usługodawcy słów powszechnie uznanych za obraźliwe, obsceniczne, wulgarne lub też w ten sposób się zachowuje oraz zachowuje się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do opłaty za usługę.
4. Wszystkie decyzje i działania inspirowane treściami uzyskanymi dzięki korzystaniu z usług oferowanych w Serwisie klient z nich korzystający podejmuje na własną odpowiedzialność.
6. W przypadku zakupu Usługi lub Szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.

X. PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Klinika Princesse.
2. Prawem autorskim chronione są wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały udostępniane w Serwisie.
3.  Kopiowanie, utrwalanie elementów bądź całości Serwisu Internetowego w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie przez Użytkownika lub Klienta jest zabronione.

XI. PŁATNOŚCI

1.  Wszystkie ceny podawane przez Klinikę Princesse wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2.  Oferujemy następujące rodzaje płatności: przelew zwykły, karta kredytowa, gotówka.
3. W przypadku każdej usługi zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Klienci.
4. Zakup produktów lub usług przy użyciu karty kredytowej oznacza wyrażenie niniejszym zgody na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
6. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT za wykonaną Usługę lub Szkolenie jest zobowiązany powiadomić o tym przed wykonaniem płatności. Faktura zostanie wystawiona Klientowi po wykonaniu usługi i zostanie mu wysłana wyłącznie w formie elektronicznej, na co użytkownik wyraża zgodę. Faktura nie będzie zawierać podpisu i pieczęci Kliniki Princesse.

XII. RABATY

1.  Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed wykonaniem Usługi.
2.  Klient musi samodzielnie poinformować o przysługującym mu rabacie przed rezerwacją Usługi.
3. Poinformowanie o przysługującym rabacie po wykonaniu usługi nie będzie skutkowało zwrotem środków pieniężnych za ten rabat.
4. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie.

XIII. REKLAMACJE

1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług Kliniki Princesse,  można składać wyłącznie pisemnie na adres Star Valley sp. z o.o. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.
2. Reklamacja musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji, datę wykonania reklamowanej usługi jej nazwę, dowód płatności imię i nazwisko klienta reklamującego usługę oraz jego adres korespondencyjny. Reklamacje nie zawierające tych danych mogą nie zostać rozpatrzone.
3.  Klinika Princesse rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego tj. wraz z pełnymi informacjami dotyczącymi powodu reklamacji. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony przez Klinika Princesse niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. Informujemy jednocześnie, iż Klientom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
5. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres info@klinikaprincesse.pl.

XIV ZWROT PŁATNOŚCI

1. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.
2. W przypadku zapłaty przez przy pomocy karty kredytowej lub gotówką zwrot nastąpi na wskazane pisemnie przez Klienta konto bankowe.
3. Zwroty nie są realizowane gotówką.

XV. INNE INFORMACJE

1.  Z ofert dostępnych na www.klinikaprincesse.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.
2.  Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo i miejscowo dla Kliniki Princesse sąd powszechny.
2. Bez względu na kraj, z którego Użytkownik korzysta z Serwisu, korzystanie z Serwisu podlega przepisom prawnym Polski, zaś Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów w Polsce.
3.  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
4. Klinika Princesse z ważnych przyczyn może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Kliniki Princesse a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Kliniki Princesse.
5. Zmiany dotyczące cen usług i produktów w Serwisie nie wymagają zmiany Regulaminu i nie mają wpływu na umowy zawarte przed dokonaniem zmian usług w Serwisie.
6. Pełny regulamin Kliniki Princesse dostępny jest na stronie www.klinikaprincesse.pl/regulamin
7.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 07.11..2020 r.

TYCH PRODUKTÓW UŻYWAMY

KONTAKT

REZERWACJA ONLINE

Recepcja:

Godziny otwarcia:

Pon-pt: 10.00-18.00
So-nie: nieczynne

 

Nasze Kliniki są przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Adres w Warszawie:

Warszawa, Włochy

ul. Instalatorów 10

02-237 Warszawa

Adres we Wrocławiu:

Wrocław, Krzyki

ul. Rymarska 14

53-206 Wrocław

Adres w Krakowie:

Kraków, Stare Miasto
ul. Józefa Dietla 50/15
31-039 Kraków

Dojazd:

Tramwaje nr 18, 22, 52.

FORMULARZ KONTAKTOWY


    Polityka prywatności